Kuinka valita oikea asiakas it-freelancerina?

Millaisia asiakasprojekteja it-freelancerille on tarjolla? Miten ne eroavat toisistaan? Mitä tulisi huomoida valitessaan juuri itselleen sopivinta projektia?

Milla Kulmala

Milla Kulmala

|

Kun it-freelancer ryhtyy etsimään itselleen asiakasta, on hyvä lähteä liikkeelle selvittämällä, millaisia projekteja on tarjolla ja miten ne eroavat toisistaan freelancerin näkökulmasta. Suomen projektimarkkinoilla onkin monenlaisia yrityksiä, joita voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista, kuten projektien vakauden, vaatimusten, tekemisen luonteen tai työn tuoman kokemuksen osalta.

Myynti on olennainen osa freelance-työtä, ja markkinoiden muuttuessa myös myynnin näkökulma muuttuu. Jotta freelancerina voi menestyä, on osattava navigoida vaihtelevilla markkinoilla ja kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti eteenpäin. Työllistymisen edellytyksenä on siis oikeiden valintojen tekeminen.

Myynnin ja työllistymisen tavoittelun lisäksi on tärkeää pohtia, millaiset projektit ovat sinulle sopivia ja tukevat henkilökohtaisia uratavoitteitasi. Emme ole keskenämme samanlaisia, ja toimintaympäristöjäkin löytyy monenlaisia.

Tässä artikkelissa käymme läpi it-freelancereiden asiakastyyppien ”kolmijaon”, eli jaamme asiakastyypit kolmeen eri kategoriaan. Kyseisessä mallissa asiakasryhmät on jaettu startup-yrityksiin, korporaatioihin (eli suuryrityksiin) sekä julkiseen sektoriin. Olemme luoneet kolmijaon Gnoncen freelancereiden avuksi omien pohdintojemme sekä kokemustemme pohjalta, joten tämä kolmijako ei välttämättä päde täydellisesti jokaiseen tilanteeseen.

Erilaiset asiakastyypit

Startup-yritykset

Startup-yrityksellä tarkoitetaan yleensä nuorta yritystä, jonka tavoitteena on voimakas kasvu. Kyseessä saattaa olla myös yritys, joka vasta kehittelee ensimmäistä tuotettaan eikä ole vielä voitollinen.

Korporaatiot eli suuryritykset

Vakaita, suuria yrityksiä – usein pörssiyhtiöitä (esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt). Tekeminen ja työskentelyn tavat ovat vakiintuneita, ja toiminta on kauaskatseista. Vertailuasteikollamme korporaatioiden toimeksiannot ovat usein jotakin startupin ja julkishallinnon välimaastosta.

Julkinen sektori

Julkishallinnon projektit, eli julkkarit, ovat projekteja, joita hallitus, valtion virastot, kunnat ja muut julkiset organisaatiot toteuttavat. Julkishallinnon projektien laajuudessa ja monimutkaisuudessa on suurta vaihtelua. Julkkarit nähdään usein yksityisen puolen projekteja “kankeampana” ja byrokraattisempina.

Kuinka vakaita ja pitkäkestoisia projektit ovat eri asiakastyypeillä?

Monille yrittäjyyteen siirtyvälle freelancerina toimimisen vakaus voi herättää kysymyksiä. Kun etsinnässä ovat uudet toimeksiannot, työympäristön vakaudesta ja sopimusten kestosta tulee keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat freelancerin kokemaan turvallisuuteen ja tasapainoon asiakastyössä. Jotta voisit välttyä tarpeettomalta stressiltä, on sinun riittävän tarkasti huomioitava omat resurssisi ja elämäntilanteesi sekä projektin sopivuus, erityisesti jos olet palkkatyöstä freelanceriksi siirtyvä ohjelmistokehittäjä.

Julkishallinnon projektit erottuvat edukseen vakauden osalta. Toimintaympäristöt ovat vakiintuneita, ja hankkeisiin tarvittavat varat on varmistettu jo ennen hankkeen alkamista. Tämä vahvistaa projektien kykyä selviytyä talouden heilahteluista ja taantumista. Julkishallinnon projekteissa sopimukset ja budjetoinnit tehdään pitkille aikaväleille, jopa useiksi vuosiksi. Pitkät sopimukset tuovat freelancerille pitkän tähtäimen varmuutta.

Startup-yritysten toimeksiannot asettuvat vakauden suhteen toiseen laitaan: niiden toimintaympäristöt eivät ole vakiintuneita, vaan ovat usein jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa. Markkinoiden heilahdusten vaikutukset näkyvät nopeasti, sillä startupit saattavat pyöriä rahoituskierros kerrallaan, ja yrityksen taloudellinen tilanne voi muuttua jopa kuukausittain. Freelancerin näkökulmasta tällainen asiakas ei ole kaikkein turvallisin valinta ja epävarmuus voi olla henkisesti kuormittavaa.

Taantuvilla markkinoilla startupit eivät ole varma valinta, sillä esimerkiksi rahoituksen loppuminen saattaa nopeastikin johtaa freelancerin sopimuksen päättymiseen. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja usein lyhyitä. Mikäli riskinsietokykyä löytyy, voivat lyhyet sopimukset olla myös toivottu vaihtoehto freelancerille, joka haluaa kokeilla erilaisia projekteja ja hankkia kokemusta nopeasti – esimerkiksi uran alkuvaiheessa.

Korporaatiot asettuvat vertailuasteikkomme keskivaiheille startupin ja julkkarin väliin. Toimintaympäristöt ovat vakaita mutta samalla kehittyviä ja muuttuvia. Taantumaa korporaatiot kestävät yleensä hyvin, vahvasti kuitenkin toimialasta riippuen. Sopimukset ovat usein toistaiseksi voimassa olevia, mutta freelancerin eduksi myös pitkäaikaisia, yleensä vuosien pituisia kestoltaan.

Minkälaista osaamista freelancerilta vaaditaan?

Seuraava toimeksianto ei kuitenkaan aina ole kiinni vain siitä, minne freelancer haluaa mennä, vaan työnkuvan asettamien vaatimusten on myös täytyttävä. Startupeissa vaatimustaso on usein helpoin saavuttaa: projektiin on hyvä mahdollisuus päästä vähemmälläkin kokemuksella (vuosissa mitattuna). Startup yrityksiin voi päästä freelanceriksi jo noin kolmen vuoden relevantilla kokemuksella ja mid-tason osaaminen on usein asiakkaalle jo riittävää.

Yleensä kokemusvuosia tärkeämpää startupeille ovat freelancerin edullisempi tuntihinta sekä täsmäosuma. Suomen kielen osaamista tai fyysistä läsnäoloa toimistolla ei välttämättä vaadita lainkaan, joten työskentelyn tavat startupissa ovat yleisesti ottaen joustavia.


Julkishallinnon projekteissa vaatimusten rima on korkealla. Näissä projekteissa vaaditaan yleensä senior-tason osaamista ja kokemusta viidestä vuodesta eteenpäin, joskus jopa kymmeniä vuosia. Joissakin harvoissa tapauksissa mid-tason osaaminen ja kolmekin vuotta voi riittää, jos on muuten tarpeeksi hyvä täsmäosuma.

Julkkareissa käytetään usein ns. “pistetaulukkoja” ja vaadituista kokemusvuosista ei jousteta. Myös työajat ja vaatimukset työpaikalla työskentelystä ovat yleensä tiukemmat, mutta tänä päivänä todella monet virastot mahdollistavat etätyöskentelyn ja vapaammat työajat. Suomen kielen osaaminen on käytännössä aina edellytys julkkareissa.

Korporaatioissa vaatimuksena on yleensä vähintään senior-tason osaaminen ja viisi vuotta kokemusta. Kokemusvuosissa saatetaan joustaa, mutta olennaista on relevantti osaaminen projektissa käytössä olevista tekniikoista. Isot yritykset arvostavat aikaisempaa kokemusta “korkean profiilin” asiakkuuksista. Kuten startupeissa ja julkkareissa, myös useat korporaatiot mahdollistavat etätyöskentelyn ja joustavat työajat. Suomen kieli on usein vaatimuksena myös näissä toimeksiannoissa.

Millainen tekemisen kulttuuri eri projekteissa on?

Kulttuuri startup-yrityksessä on yleensä rento. Tekemisen luonne on hyvin dynaamista ja muuttuvaa, mikä usein edellyttää freelancerilta joustavuutta sekä kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin työssään. Koska startupeissa toimitaan usein pienissä tiimeissä, freelancerin rooli onnistumisessa voi olla hyvinkin keskeinen. Näin ollen startup voi tarjota freelancerin uralla mahdollisuuden nopeaan kasvuun ja kehitykseen.

Julkishallinnon projektit ovat yrityskulttuuriltaan yleensä formaalimpia ja hierarkkisempia. Työskentelyn näkökulmasta projektit ovat usein laajoja ja käsittävät useita sidosryhmiä. Tämän takia julkkarit ovat työympäristönä konservatiivisempia, prosessit etenevät hitaammin ja byrokratiaa on selvästi enemmän. Tekemisen tavat ovat hyvin vakiintuneita. Julkishallinnon projektit tarjoavat mahdollisuuden työskennellä merkityksellisten yhteiskunnallisten asioiden parissa ja edistää yleistä hyvää.

Korporaatiot ovat yleisesti yrityskulttuurin ja tekemisen luonteen suhteen startupien ja julkkareiden välimaastossa. Myös korporaatioissa projektit ovat laajoja, ja järjestelmät sekä teknologiat saattavat olla julkkareiden tapaan vanhoja, mutta paine pysyä ajan hermolla pitää uudistukset jatkuvasti mukana.

Kuinka eri asiakastyypit voivat vaikuttaa freelancerin myyntiin ja talouteen?

Kun otetaan huomioon, että myynti on oleellinen osa yrittäjänä toimimista, kuinka sitten eri asiakastyypit voivat vaikuttaa freelancerin CV:hen? Entä kuinka asiakastyypit vertautuvat keskenään freelancerin taloudellisesta näkökulmasta?

Startup-yrityksiin myyminen on freelancerille helpointa, ja projektiin voi hakea mukaan ihan vain ottamalla suoraan yhteyttä yritykseen. Startupit tarjoavat freelancerin uralle mahdollisuuden kasvuun, kehitykseen ja monipuolisen kokemuksen kartuttamiseen. Taloudellisesti startup tarjoaa yleensä näistä kolmesta asiakastyypistä pienimmän tuntihinnan.

Korporaatiossa työskentely voi tuoda freelancerin CV:hen nimekkäitä ja arvostettuja yrityksiä, jotka voivat auttaa keikkojen hankkimisessa tulevaisuudessa. Korporaatioihin on kuitenkin haastavampi päästä mukaan suoraan, ja freelancer voikin tarvita taustalle jonkin freelancereita välittävän yrityksen, kuten Gnoncen. Korporaatiot ovat usein valmiita tarjoamaan freelancerille vakaat palkkiot, sillä projektien budjetit ovat yleensä suurempia. Korporaatiot tarjoavat usein myös korkeaa tuntihintaa.

Julkishallinnon projekteissa toimiminen on freelancerin uran kannalta todella arvostettu työympäristö, ja todennäköisesti sillä on positiivinen vaikutus omaan myyntiin jatkossa. Julkkarien budjetit ovat vakaita ja perustuvat julkisiin varoihin. Tuntihinnaltaan julkkari tarjoaa freelancerille yleensä paremman hinnan kuin startup, mutta pienemmän hinnan kuin korporaatio.

Mikä toimeksianto sopii parhaiten minulle?

Kun ymmärrät, miten startupit, suuryritykset ja julkishallinnon projektit eroavat toisistaan taloudellisten näkökohtien, työympäristön ja vaatimusten suhteen, voit tehdä tietoisempia valintoja ja sopeutua markkinan muutoksiin. Lopulta päätös asiakastyypin valinnasta riippuu henkilökohtaisista tavoitteista ja prioriteeteista. Edellä mainitut asiat huomioimalla voit löytää omaan tilanteeseen sopivan asiakkaan ja menestyä muuttuvilla freelance-projektimarkkinoilla.

Tämä artikkeli pohjautuu Alihankkijakennelin podcast-jaksoon Freelancerin erilaiset asiakastyypit. Käy kuuntelemassa Gnonsulttiemme omakohtaiset kokemukset erilaisista asiakastyypeistä sekä ajankohtaisia ajatuksia tämänhetkisen markkinatilanteen vaikutuksesta it-freelancerin keikkamarkkinoihin.

Oman asiantuntijuuden määrittäminen ja selkeän suunnan löytäminen on avain menestykseen. Me Gnoncella olemme erikoistuneet tuomaan asiakkaan ja freelancerin yhteen, joten jos kaipaat apua sinulle parhaan suunnan löytämiseen, ota meihin yhteyttä!


Aika laittaa tuumasta toimeen?

Lue lisää freelancerina aloittamisesta